Showing all 3 results

Phích cắm công nghiệp 63A 5 chấu: TV035 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định mức: 63A… 330.000
Phích cắm công nghiệp 125A 5 chấu: TV045 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định mức: 125A… 1.450.000
Phích cắm công nghiệp 32A 5 chấu: TV025 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định mức: 32A… 62.000