Showing all 12 results

Phích cắm điện 63A 3 pha 4 chấu: TV034 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 63A Cấp… 320.000
Phích cắm công nghiệp 16A 5 chấu: TV015 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định mức: 16A… 42.000
Phích cắm công nghiệp 16A 3 chấu: TV013 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 16A Cấp độ… 19.000
Phích cắm điện 32A 3 pha 4 chấu: TV024 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 32A Cấp… 45.000
Phích cắm công nghiệp 63A 5 chấu: TV035 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định mức: 63A… 330.000
Phích cắm công nghiệp gắn âm 1 pha: TV423 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 32A Cấp… 80.000
Phích cắm công nghiệp đa năng 16A 2 chân: TV012 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 16A… 25.000
Phích cắm công nghiệp 125A 5 chấu: TV045 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định mức: 125A… 1.450.000
Phích cắm công nghiệp 16A 4 chấu: TV014 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 16A Cấp độ… 35.000
Phích cắm công nghiệp 125A 3 pha 4 chấu: TV044 Số cực: 4P (3P + E) Dòng định mức: 125A… 1.400.000
Phích cắm công nghiệp 32A 1 pha 3 chấu: TV023 Số cực: 3P (2P + E) Dòng định mức: 32A… 38.000
Phích cắm công nghiệp 32A 5 chấu: TV025 Số cực: 5P (3P + N + E) Dòng định mức: 32A… 62.000